„Sepsání závěti je jednoduchý úkon bez velkých nákladů.“


Koalice Za snadné dárcovství

Mise

Jsme nezávislou platformou pro neziskové organizace, které spojuje zájem o rozvoj vztahového fundraisingu. Zajímá nás takové dárcovství, které je založené na vzájemném poznávání dárce a obdarovaného. Podporujeme spolupráci mezi členskými organizacemi, jejich vzdělávání a snažíme se překonávat překážky, které proces darování komplikují.

Vize

Chceme šířit myšlenku vztahového fundraisingu mezi neziskovými organizacemi i mezi dárci. Dlouhodobě zlepšovat kvalitu v tomto prostředí a usnadnit procesy vztahového fundraisingu natolik, že se tento typ darování stane široce preferovaným mezi neziskovými organizacemi v Česku.

Každá členská organizace koalice Za snadné dárcovství, z.s. se zavazuje k dodržování etického kodexu.

Seznam členů a spolupracujících organizací

ADRA

ADRA Česká republika je humanitární a rozvojová organizace, která pomáhá lidem v nouzi v Česku i v zahraničí. Jsme součástí mezinárodní sítě charitativních organizací ADRA působící ve více než 100 zemích světa. Poskytujeme okamžitou pomoc (nejen) při přírodních katastrofách a zlepšujeme životní podmínky lidí žijících v chudobě. Naše dobrovolnická centra po celé republice propojují lidi ochotné pomáhat s těmi, kdo pomoc potřebují (senioři a seniorky, lidé se zdravotním postižením a další). Věnujeme se také globálnímu vzdělávání. Jsme tu s vámi pro druhé již od roku 1992.

Amnesty International ČR

Dobrovolné hnutí lidí z celého světa, kterým není lhostejné porušování lidských práv a chtějí se mu postavit. Proto vedou kampaně, pořádají veřejné akce, zastávají se obětí bezpráví a usilují o systémové změny na úrovni států i mezinárodního společenství.

Aperio

Rodičovství je jedna z nejsmysluplnějších životních rolí, ne vždy je však snadné. Aperio je tu proto, aby rodičům ukázalo směr, podpořilo je v náročných životních situacích a zlepšilo jejich postavení ve společnosti. Jsme nezisková organizace, která rodičům poskytuje právní a psychologickou pomoc. Těm nastávajícím pak pomáháme v přípravě na porod a rodičovství. Jsme průvodci pro mámy a táty, kteří chtějí být oporou svým dětem a sami někdy potřebují podporu.

Armáda spásy
Armáda spásy

Cílem Armády spásy v ČR je fyzická, sociální, morální a duchovní podpora lidí všech věkových kategorií, a to na křesťanských principech. Cílovou skupinou Armády spásy jsou všichni ti, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, ale také ti, kteří hledají jakoukoliv duchovní pomoc či oporu. Armáda spásy provozuje sociální zařízení a komunitní centra, ve kterých poskytuje více než 50 druhů sociálních služeb. Každý den jejich služeb využívá více než tisíc znevýhodněných osob.

Arnika

Arnika spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Pomáháme lidem zapojit se do rozhodování o životním prostředí, chráníme aleje a mokřady a zabýváme se omezováním znečištění životního prostředí toxickými látkami a odpady. Nejsme největší, ani nejhlasitější, ale věříme, že odvedená práce mluví za nás.

 Auto*Mat

Prosazujeme lepší prostředí pro kvalitní život ve městě. Podporujeme veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu i rozumné používání aut. Přinášíme inspiraci z evropských metropolí a aktivizujeme lidi k pozitivní proměně ulic a veřejného prostoru. Dohlížíme na politiky a efektivní používání veřejných peněz.

care
 Care

CARE je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních organizací zaměřených na odstraňování chudoby. Všude po světě vytrvale usilujeme o zabezpečení lidské důstojnosti.

Centrum LOCIKA

Centrum LOCIKA pomáhá od roku 2015 dětem, které zažívají násilí v rodině, ať už jako přímé oběti nebo svědci. LOCIKA chrání zájem dítěte a poskytuje mu i jeho rodičům odbornou pomoc. Cílem je minimalizovat dopady násilí v rodině na vývoj dítěte a nastavit jeho zdravé vztahy s oběma rodiči tak, aby mohlo vyrůstat v respektujícím rodinném prostředí.  Nedílnou součástí naší práce je iniciace systémové změny v oblasti sociálně-právní ochrany tak, aby všem dětem bylo zaručeno právo na dětství bez násilí. Usilujeme také o rámcovou společenskou změnu v ČR, jejímž výsledkem bude nulová tolerance násilí v rodinách a blízkých vztazích..

Cesta domů
 Cesta domů

Cesta domů poskytuje odbornou péči umírajícím dospělým i dětem a jejich blízkým, kteří o ně pečují. Zároveň se snaží přispívat ke společenským a legislativním změnám, které umožní zlepšení péče o umírající lidi v naší zemi.

Česká společnost ornitologická

ČSO je členskou organizací sdružující všechny zájemce o pozorování, výzkum a praktickou ochranu ptáků. Posláním ČSO je ochrana přírody a krajiny, zejména výzkum a ochrana ptáků a jejich prostředí a dále ekologická výchova a vzdělávání. ČSO je partnerskou organizací BirdLife International v Česku.

Člověk v tísni

Již 24 let pomáháme doma i ve světě. Stavíme školy v Africe, pomáháme tam sirotkům, budujeme zdroje pitné vody a zdravotní střediska. Hájíme lidská práva. Doma pomáháme zasaženým lidem při každých povodních. V Čechách i na Moravě poskytujeme sociální služby, pomáháme studentům i pedagogům na téměř 3 000 školách, doučujeme děti ze sociálně slabších rodin. Jsme tým nadšených lidí pracujících ve stabilní organizaci.

Děti úplňku

Naděje pro děti úplňku je spolek sdružující rodiče a další rodinné příslušníky dětí s poruchou autistického spektra. Naše děti mají různě hluboký problém porozumět světu a komunikovat s ním. Dostávají se do izolace a my s nimi. Chceme to změnit. Chceme dostupné a kvalitní sociální služby, které budou pomáhat rodinám s malými i velkými dětmi s autismem. Služby, které nebudou takové klienty odmítat, ale nabídnou rodinám takovou pomoc, jakou potřebují. A budou za to adekvátně zaplacené.

diakonie
 Diakonie ČCE

Diakonie je jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR a jednička ve speciálním školství. Pomáhá dětem, dospělým, seniorům i lidem v různých životních krizích ve 279 zařízeních po celé republice. Věnuje se také humanitární a rozvojové práci v zahraničí. Ročně podpoří přes 36 tisíc lidí u nás i ve světě.

Domov sv. Josefa

V ČR žije více než 20 000 lidí s roztroušenou sklerózou. Důsledkem neřešené situace se mnoho z nich ocitá na okraji společnosti. Domov sv. Josefa je jediným lůžkovým zařízením v naší zemi. Poskytujeme komplexní zdravotní a sociální péči lidem s „ereskou“ i jejich pečujícím osobám. Od r. 2001 jsme pomohli více než 2500 nemocným a poskytli jim přes 7000 pobytů, zdravotnické pomůcky a odborné sociální poradenství.

Greenpeace

Greenpeace je nezávislá mezinárodní ekologická organizace působící v 55 zemích světa již půlstoletí. Naším cílem je chránit životní prostředí a nenásilnými prostředky upozorňovat na jeho poškozování. Přinášíme svědectví o globálních ekologických problémech, požadujeme nápravu po zodpovědných institucích a nabízíme řešení, která jsou klíčová pro naše zdraví a bezpečnou budoucnost nejen nás, ale i dalších generací. Od roku 1971 se Greenpeace zasazuje o ochranu životního prostředí.

Hnutí Brontosaurus

Hnutí Brontosaurus je uskupení převážně mladých lidí do 26 let, kterým není lhostejný svět, ve kterém žijí. Propojují proto smysluplnou práci pro přírodu, památky i lidi s netradičními zážitky a zábavou. Jsou nezávislí a otevření novým myšlenkám. Každoročně s nimi vyráží na kosení orchidejových luk, sázení stromů, opravování hradů nebo třeba stavění školy v Himálajích tisíce dobrovolníků. Hnutí Brontosaurus má téměř čtyřicetiletou tradici.

Hnutí DUHA – Přátelé země ČR

Hnutí DUHA prosazuje zdravé prostředí pro život, pestrou přírodu a chytrou ekonomiku. Dokážeme rozhýbat politiky a úřady, jednáme s firmami a pomáháme domácnostem.

 Charita Česká republika

Jako nejstarší dobročinná organizace s celostátní strukturou v České republice je zároveň největším nestátním poskytovatelem sociálních i zdravotních služeb. Její síť tvoří zhruba 300 Charit různé velikosti – od malých farních až po ty diecézní nebo arcidiecézní. Pořádá Tříkrálovou sbírku, nejrozsáhlejší sbírkovou akci u nás. Každoročně pomáhá téměř 200 tisícům lidí po celé republice a její humanitární pomoc a projekty rozvojové spolupráce přispívají k zlepšení kvality života lidí na čtyřech kontinentech. Je členem mezinárodních organizací Caritas Internationalis a Caritas Europa, díky tomu má partnery po celém světě.

Lékaři bez hranic
Lékaři bez hranic

Médecins Sans Frontières/Lékaři bez hranic jsou nezávislá mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje rychlou a profesionální zdravotnickou pomoc lidem postiženým válkami, epidemiemi a přírodními katastrofami či lidem vyloučeným ze zdravotní péče. V zemích, ve kterých nefungují nebo zcela chybí jakékoliv zdravotnické struktury, poskytují Lékaři bez hranic primární a sekundární zdravotní péči, operují raněné, léčí podvyživené děti, léčí infekční a jiné, často opomíjené choroby, očkují, přinášejí mateřskou a porodní péči i psychologickou pomoc obětem násilí, školí místní personál a distribuují humanitární pomoc. Lékaři bez hranic pracují ve zhruba 70 zemích světa, kde ročně pomáhají milionům pacientů a lidí v nouzi. V roce 1999 byla organizaci udělena Nobelova cena za mír.

Liga lidských práv

Jsme nezisková organizace, která hájí práva a svobody všech lidí. Pomáháme lidem, aby znali svá práva a aktivně je prosazovali. Prosazujeme systémové změny, které zlepšují kvalitu života v České republice.

Milion Chvilek

Účelem spolku Milion chvilek pro demokracii je podpora a kultivace demokratické kultury, občanské angažovanosti a veřejné diskuze v České republice. Jsme iniciativa založená na odvaze, kritickém myšlení a laskavosti. Propojujeme a podporujeme občanskou společnost. Povzbuzujeme lidi k zájmu, angažovanosti a převzetí zodpovědnosti. Analyzujeme problémy a vzděláváme veřejnost. Jsme hlídací pes demokracie – bráníme demokratické pravidla, principy a hodnoty.

Nadace Open Society Fund Praha

Nadace Open Society Fund Praha rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie. Má více než 20 let zkušeností a patří mezi pět největších nadací v ČR. Financuje a sama realizuje projekty, které usilují o systémové celostátní změny, i projekty, jež přispívají k řešení lokálních situací. Zaměřuje se na rozvoj efektivní a transparentní veřejné správy, vzdělávání dětí a mladých lidí, rovné příležitosti žen a mužů a aktivní roli ČR v Evropské unii.

Nadace rodiny Vlčkových

Smyslem existence Nadace rodiny Vlčkových je rozvoj dětské paliativní péče v České republice a vybudování sítě služeb, které odrážejí potřeby rodin pečujících o dítě se závažným onemocněním. Budujeme Středisko dětské paliativní péče a lůžkový hospic v pražské usedlosti Cibulka. Rozdlujeme rozdělujeme nadační příspěvky, kterými podporujeme rozvoj odborných aktivit a organizací, které se dětskou paliativní péčí zabývají. Zapojujeme se také do prosazování co nejrychlejších změn českého systému podpory rodin s vážně nemocnými dětmi.

Nadace Partnerství

Pomáháme lidem pečovat o životní prostředí. Poskytujeme jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporujeme kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Každoročně vyhlašujeme celostátní anketu Strom roku a v Brně jsme postavili vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání.

VIA_rgb
Nadace VIA

Soukromá nezávislá česká nadace, která vznikla v roce 1997, aby navázala na činnost české pobočky americké nadace The Foundation for a Civil Society, která působila v Československu od roku 1990.Nadace VIA – pomáhá rozvíjet komunitní život českých měst a obcí, posiluje neziskové organizace a investuje do jejich profesionálního rozvoje, pomáhá obnovovat zpřetrhané tradice filantropie a dárcovství v České republice.

Národní divadlo

Národní divadlo je reprezentativní scénou České republiky. Je jedním ze symbolů národní identity a součástí evropského kulturního prostoru. Je nositelem národního kulturního dědictví a zároveň prostorem pro svobodnou uměleckou tvorbu.

Nesehnutí

Jako sociálně-ekologická nevládní organizace pracujeme na základě přesvědčení, že ekologické a sociální problémy mají společné příčiny a důsledky a s ohledem na to je potřeba je také řešit. Cílem všech našich aktivit je ukázat, že změna společnosti založená na respektu k lidem, zvířatům i přírodě je možná a musí vycházet především zdola. Proto podporujeme angažované lidi, kteří se zajímají o dění okolo sebe, a kteří považují zodpovědnost za život na naší planetě za nedílnou součást své svobody.

obraz-cz.jpg-pIwUwtR3WFfqSusd4LQod4Hg1-e1520410879984
 OBRAZ – Obránci zvířat

OBRAZ – Obránci zvířat je nezisková organizace založená za účelem aktivní a efektivní ochrany zvířat. Naší vizí je společnost, která nebude zvířata vnímat jako zdroje lidského užitku, ale jako živé bytosti s vlastními zájmy, které mají být z etických důvodů respektovány. Jsme si vědomi toho, že se jedná o vizi současné situaci velmi vzdálenou, proto se ve své praktické činnosti hodláme zaměřit na dílčí kroky, kterými lze současný přístup společnosti ke zvířatům zlepšovat a postupně přibližovat naší dlouhodobé vizi.

Post Bellum
 Post Bellum

Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Stěžejním projektem Post Bellum se proto stala Paměť národa, sbírka vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků a různých archiválií z období totalit 20. století, která je volně přístupná široké veřejnosti. Pořádáme výstavy, vydáváme knihy, organizujeme společenské akce. Na vlnách Českého rozhlasu přes 10 let vysíláme Příběhy 20. století. Podporujeme u žáků i studentů zájem o moderní dějiny i o vlastní kořeny prostřednictvím zážitkových workshopů i rozsáhlého vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů.

Prague Pride

Prague Pride je nevládní nezisková organizace, pro kterou je na prvním místě člověk a jeho lidská důstojnost. Respekt a rozmanitost jsou naše základní hodnoty. Věříme v demokracii a právní stát založený na úctě k lidským právům. Naším posláním je utvářet respektující a bezpečné prostředí, ve kterém mohu být LGBT+ lidé sami sebou. Věříme v sílu osobních příběhů, které nás spojují. Pomáháme LGBT+ lidem na cestě k jejich sebepřijetí a coming outu. Jedině společnost, která takové lidi zná, je může plně přijmout v jejich rozmanitosti.

proFem

Už 30 let bojujeme za práva obětí na pomoc bez předsudků. Našim cílem je návrat obětí domácího a sexuálního násilí k plnohodnotnému životu. Chceme propojenou síť odborné a empatické pomoci, proto otevíráme první komplexní centrum PORT.

Institut pro památky a kulturu

Institut díky svým projektům informuje, vzdělává a propojuje aktivity, které souvisejí s obnovou, financováním a využíváním kulturního dědictví České republiky. Jsme přesvědčeni, že péče o památky začíná osvětou, kterou pomáháme šířit díky příkladům dobré praxe. Institut je také sociální podnik. Zaměstnáváme lidi, kteří se vzhledem ke své zdravotní situaci obtížněji uplatňují na trhu práce.

 Psí život

Psí život je jediná organizace v České republice, která se cíleně zaměřujeme na pomoc zvířatům, která patří lidem bez domova,  osobám závislým  na návykových látkách a zvířatům, která žijí s lidmi v sociálně vyloučených lokalitách.  Naše činnost je rozkročena do čtyř oblastí – sociální, ekologické, zdravotní a environmentální a snažíme se o zlepšení situace na všech těchto úrovních. Naším posláním je pomáhat psům a kočkám, jejichž majitelé se dostali do tíživé životní situace nebo se pohybují „na okraji společnosti“ a nedokáží o své zvíře dostatečně pečovat. Našim cílem přitom není zvířata odebírat, ale zpřístupnit jim potřebnou péči.

 SKAUT_logo_podklad_bily
Junák – český skaut

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty. Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností. Junák – český skaut, z. s. sdružuje 50 tisíc dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší výchovnou organizací v republice. Zároveň je členem světových skautských organizací WOSM aWAGGGS.

 
 Skautská nadace Jaroslava Foglara

Skautská nadace Jaroslava Foglara podporuje činnost skautských organizací a skupin. Od roku 2002 přispívá zejména na nákup a opravy skautských kluboven, tábořišť a jiných nemovitostí. Svoji činnost nadace financuje z darů osob i firem. Zvláštním a hluboce ceněným zdrojem prostředků jsou dědictvím ze závětí odcházejících skautů. Nejznámější z nich je po dědictví po skautském vůdci a spisovatli Jaroslavu Foglarovi. 

Domov Sue Ryder

Jsme nezisková organizace, která pomáhá seniorům a jejich blízkým při životních změnách, které přináší stáří. Jdeme s Vámi celou cestou – radíme v otázkách stáří, pomáháme seniorům v domácnosti, každému se v péči individuálně přizpůsobujeme, provázíme v závěru života.

SOS dětské vesničky

Naším cílem je dlouhodobě pomáhat ohroženým dětem vyrůstat v láskyplném prostředí se svými vlastními rodiči nebo pěstouny. Poskytujeme zázemí pěstounským rodinám žijícím ve vesničkách, pěstounským rodinám žijícím mimo vesničky, rodinám ohroženým odebráním dítěte i dětem, které vyžadují okamžitou pomoc.

svetloprosvet
 Světlo pro svět

Vracíme zrak nevidomým a zrakově postiženým v Africe. Naše oční kliniky denně ošetří tisíce pacientů a provedou stovky operací šedého zákalu. Bojujeme s druhou nejčastější příčinou slepoty v rozvojovém světě, infekčním trachomem. Zajišťujeme rehabilitace a školní docházku dětem se zrakovým, sluchovým i fyzickým postižením. Mezinárodně funguje Light for the World již od roku 1988, v České republice od roku 2007. 

 Svoboda zvířat

Jsme celostátní nezisková organizace pro ochranu práv zvířat. Náš cíl je změnit vztah lidí ke zvířatům. Usilujeme o změnu pohledu na zvířata tak, aby byla vnímána jako tvorové, kteří mají hodnotu sami o sobě. Věříme, že zacházení s nimi by nemělo být hodnoceno podle jejich možného užitku pro člověka. Připomínkujeme návrhy zákonů a vyhlášek týkajících se ochrany zvířat, vypracováváme z hlediska ochrany zvířat příznivé návrhy, jednáme s úřady, zúčastňujeme se správních řízení, organizujeme petiční akce, demonstrace, přednášky atd. Mimo to máme také sekci na péči o opuštěné kočky.

 UNICEF ČR

UNICEF pracuje ve více než 190 oblastech a zemích světa, kde pomáhá dětem přežít a rozvíjet se, od narození až do dospělosti. UNICEF podporuje programy zajišťující zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu dětí před násilím, zneužíváním a riziky AIDS. Práce UNICEF je financována výhradně z dobrovolných příspěvků, přičemž na programy pomoci jde více než 85 procent z poskytnutých příspěvků.

 Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

U zrodu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové na počátku 90. let stála Olga Havlová, první manželka prezidenta Václava Havla. Cílem nadace je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat.  Nadace zejména hradí zdravotní pomůcky pro lidi se zdravotním postižením, uděluje stipendia znevýhodněným mladým lidem a přispívá k rozvoji sociálních služeb pro seniory a lidi ohrožené sociálním vyloučením.

Zdravotní klaun

Zdravotní klaun je nezisková organizace s celostátní působností, která přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným v oblasti zdravotnictví. V současné době 83 zdravotních klaunů navštěvuje pravidelně 65 nemocnic a 7 domovů pro seniory. Organizace Zdravotní klaun je v České republice široce uznávané pro svoji odbornost v oblasti využívání humoru ve zdravotnictví. Aktivitou od roku 2001 si Zdravotní klaun vybudoval stabilní postavení, dobré jméno a velmi sympatickou tvář, která má podporou široké veřejnosti. Zdravotní klaun je partnerem RED NOSES International a European Federation of Hospital Clowning Organizations. 

ŽIVOT 90

ŽIVOT 90 založili v roce 1990 Blanka a Jan Lormanovi s posláním měnit pohled na stáří a stárnutí v České republice. Přes 34 let pracujeme na tom, aby si každý člověk mohl užívat své stáří a žít důstojně v prostředí svého domova. Vycházíme z přesvědčení, že stáří není stigma. Lze ho prožít aktivně, zdravě a především důstojně.